Nota prawna

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników stron internetowych nts.com.pl oraz ntools.pl (dalej określanych zamiennie jako „strony” lub „strony internetowe”). Dostęp do stron lub korzystanie z nich oznacza wyrażenie zgody na wszystkie poniższe warunki i zastrzeżenia.

Prawa autorskie i znaki towarowe

NTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180045, NIP: 7891606830, REGON 634535180, kapitał zakładowy: 51.000 zł wpłacony w całości (zwana dalej „NTS”) posiada, zastrzega sobie i zatrzymuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do stron internetowych nts.com.pl oraz ntools.pl i materiałów w nich zawartych.

Nazwa firmy „NTS”, znaki towarowe, znaki graficzne, w tym nazwa domeny „nts.com.pl” oraz „ntools.pl” są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi oznaczeniami NTS lub innych podmiotów, które udzieliły NTS licencji na korzystanie z ww. oznaczeń na stronach internetowych (dalej określanych jako „Podmioty”). Żadna zawarta na stronach internetowych nts.com.pl oraz ntools.pl informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego lub oznaczenia umieszczonego na tej stronie bez pisemnej zgody NTS lub Podmiotów. Logo oraz nazwy NTS i NTools są znakami towarowymi chronionymi prawem.

Marki

O ile nie podano inaczej wszystkie oznaczenia firmowe umieszczone na stronach internetowych nts.com.pl oraz ntools.pl są chronione na mocy prawa autorskiego i/lub prawa własności intelektualnej na rzecz NTS lub Podmiotów. Dotyczy to w szczególności firm, marek, tabliczek znamionowych, logo firmowych. Marki oraz elementy kompozycyjne użyte na naszych stronach są własnością intelektualną NTS.

Gwarancja

Strony internetowe nts.com.pl oraz ntools.pl zostały opracowane z największą starannością. Mimo to, nie jest możliwe zagwarantowanie aktualności i dokładności wszystkich zawartych na nich informacji.

Ograniczenie odpowiedzialności

Treści zawarte na stronach nts.com.pl oraz ntools.pl mają charakter czysto informacyjny i nie są wiążące. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. NTS nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności. NTS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostępu do stron internetowych nts.com.pl oraz ntools.pl oraz z korzystania z nich.

NTS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń systemu teleinformatycznego użytkownika w związku z dostępem do nts.com.pl oraz ntools.pl, korzystania ze stron lub pobieraniem z nich jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. W szczególności NTS jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za przypadki zainfekowania systemu teleinformatycznego użytkownika oprogramowaniem typu malware, spyware, worm, cracking, phishing lub innym, jak również za przypadki otrzymywania niezamówionej informacji handlowej (spam) czy utraty danych.